اخبار برگزیده

عجب پارادوکس زیبایی

عجب پارادوزیبایی!!

فرشته از شیطان پرسید: قوی ترین سلاح تو برای فریب انسان ها چیست؟

شیطان گفت: به آنها می گویم هنوز فرصت هست.

شیطان پرسید: قدرتمند ترین سلاح تو برای امید بخشیدن به انسان ها چیست؟

فرشته گفت: به آنها می گویم هنوز فرصت هست.


عجب پارادوکس زیبایی

عجب  پارادوکس زیبایی

عجب پارادوکس زیبایی

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها